Ushul Fiqih

Empat Dasar Hukum Islam

Empat Dasar Hukum Islam

Dasar hukum Islam atau fiqh yang dipercayai Syiah ada empat: Pertama, Al-Quran yang merupakan sumber utama hukum dan pengetahuan Islam. Kedua, sunnah Nabi SAW dan para Imam yang suci. Ketiga, ijma’ atau kesepakatan para ulama dan fuqaha yang menyingkapkan adanya ketetapan manusia maksum (Nabi SAW dan para imam suci a.s.). Keempat, dalil akal atau argumentasi rasional. Yang dimaksud ialah akal[Read More…]

by Juli 22, 2015 0 comments Ushul Fiqih
Bapak Peletak Ushul Fikih dan Kepeloporan Syiah

Bapak Peletak Ushul Fikih dan Kepeloporan Syiah

Kelahiran dan pendisiplinan ilmu-ilmu berlangsung secara bertahap dan melalui proses yang tidak pendek. Mula-mula mereka dalam bentuk pemikiran dan pendapat yang berserakan kemudian lambat laun membentuk sebuah himpunan masalah yang terfokus pada suatu subjek atau suatu tujuan hingga muncul secara utuh dan otonom. Ilmu Ushul Fikih juga demikian latar belakang sejarahnya. Justru pada dasarnya, ilmu ini lahir dari perkembangan dan[Read More…]

by Juni 19, 2015 0 comments Ushul Fiqih
Tujuan dan Fungsi Ushul Fikih

Tujuan dan Fungsi Ushul Fikih

Pada masa awal Islam dan kehadiran Nabi SAW, kaum Muslimin memperoleh keterangan langsung dari beliau berkenaan dengan hukum-hukum syar’i. Dengmikian pula pada masa sahabat, mereka masih mudah memperoleh keterangan hukum agama dengan menukil hadis-hadis dari Nabi SAW dalam mendefinisikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Namun dengan semakin berjarak dan merenggang dari masa-masa awal Islam, para perawi dan penukil hadis semakin[Read More…]

by Juni 19, 2015 0 comments Ushul Fiqih
Subjek Utama Ushul Fikih

Subjek Utama Ushul Fikih

Apa yang dibahas dalam Ushul Fikih? Pertanyaan ini memicu perselisihan pendapat di kalangan ulama. Berikut beberapa di antaranya: Ushul Fikih membahas empat dalil atau empat sumber penyimpulan hukum syar’i, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma’ dan akal, dari segi mereka sebagai dalil dan sumber penyimpulan hukum. Penjelasan subjek utama Ushul Fikih ini paling populer di kalangan ulama. (Mirza Abul Qasim ibn Al-Husain,[Read More…]

by Juni 17, 2015 0 comments Ushul Fiqih
Mengenal Ilmu Ushul Fikih

Mengenal Ilmu Ushul Fikih

Sebagai disiplin ilmu yang sepenuhnya lahir dari dalam Islam, Ushul Fikih merupakan salah satu disiplin ilmu keislaman yang amat penting dan menempati posisi krusial di kalangaan para sarjana dan ulama. Cukup kiranya dikemukakan bahwa sekarang ini, tanpa Ushul Fikih tidak lagi mungkin memperoleh hukum-hukum syar’i dan menentukan sikap yang dikehendaki syariat dalam berbagai kasus dan pengalaman hidup. Nilai Penting dan[Read More…]

by Juni 17, 2015 0 comments Ushul Fiqih